Lee Se-Ung, Chairman of the Board of the Education Fund ‘Shin Il’ (Republic of Korea)

Korea Foundation for International Exchanges specializing in the support of international exchange programs

Hongik University (Republic of Korea)

Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts (Stroganov Academy), one of the oldest art educational institutions of Russia Stroganov Foundation specializing in development of art and design education

Stroganov Foundation specializing in development of art and design education

Participants of the project


  • Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts: S. Kurasov, A. Lavrentiev, O. Sukhomlinova, L. Myasnikova, L. Pogostin, A. Eysmont, A. Lazarev, Yu. Ivanova, E. Artyushenko
  • Stroganovskie Masterskie: S. Selitsky, A. Selitsky, N. Matveev, M. Lukin
  • Stroganov Academy’s College of Design and Applied Arts: V. Firsova, T. Blokhina
  • Abramtsevo College of Design and Applied Arts named after V. Vasnetsov: E. Leonov, I. Babodey
  • Krasnoselskoie College of Art Metal: L. Bystrova, O. Gomzeleva, N. Nezamaeva
  • Kungur State College of Design and Applied Arts: E. Malykh, L. Zomareva, O. Loginova, O. Kobyakova
  • Ural College of Applied Arts and Design: L. Pavlenko LA, O. Tolstobrova